Tickets for the 4th Taratsa IFF

*Για ελληνικά δείτε παρακάτω.

The Taratsa IFF screenings will be priced at 5€. Tickets can only be purchased during the screening day and are only available from the screening venue. All screening venues open at 20:30 (8:30PM). Phone bookings are also available, from 21/08 to 27/08, every day from 10:00 to 19:00 (7:00PM). The booking is in effect up until 5 minutes before screening time. With the ticket you may enjoy a refreshing cider Milokleftis at the bar of the screening for free. Tickets cannot be refunded. Phone bookings contact numbers: 6971969022 or 6977449028.


Students, unemployed and elderly over 65 years of age are entitled to a reduced admission fee (3€ with a cider Milokleftis). Valid identity document needed at the entrance The quantity of reduced tickets is limited.

*Entrance for the Parallel Screenings is free.

TICKET PRICES

 • General viewing admission for the International Competition Section is 5€.
 • College students, unemployed persons and people over 65 are entitled to a reduced 3€ ticket, by displaying the relative credentials (student pass, unemployment card, ID).
 • Entrance for all people with special needs is free, by presenting a relative document. People with mobility issues can only be accommodated in rooftop T3.
 • Concurrent screenings have free admission.
 • There are no available ticket packages for the entirety of the Festival.
 • No other group is entitled to ticket discount.

PHONE BOOKINGS

 • Can be made for all viewings of the International Competition Section from 10:00 to 19:00 by calling 6971969022 and 6977449028.
 • No bookings can be made for the Parallel Screenings.
 • Bookings are in effect until 5 minutes before screening starts.
 • Maximum seat number per booking is 4(four).
 • Each booking may only concern a particular screening in a particular rooftop.

TERMS OF TICKET PURCHASE AND USE

 • Each ticket is in effect for only one entrance, particularly for the day and location of the screening.
 • A free apple cider is offered with each ticket purchase (full or reduced). Ticket holding does not provide any other service to the holder, unless a further announcement is made.
 • The number of available reduced price tickets in each screening area is limited.
 • Ticket exchange, resale and general ticket sale by third parties are prohibited. Tickets purchased with the purpose of becoming a part of business, commercial, advertising or other kind of activity without the organizers’ approval can be cancelled.
 • Ticket purchase can only be made with cash, as the rooftops are not equipped with POS terminals.
 • Reduced price tickets are issued on the spot by displaying the correspondent credentials (student pass, unemployment card, ID).
 • There is no possibility of ticket presale. Purchasing for each viewing can be made in its correspondent area during its screening day, from 20:30 until the end of each screening.
 • Tickets cannot be changed to a different screening in a different rooftop or other day.
 • The ticket is automatically cancelled with the departure of its holder during screening.
 • In case of definite cancelling of a screening, tickets will be refunded on the spot. The viewer hereby accepts that the organizers are not responsible for any refunds, other than the worth of their ticket, on any other expenses that might result from the cancelling.
 • In case of interruption or cancellation of the screening in case of force majeure, at least forty-five (45) minutes after its beginning, the screening is considered complete and will not be rescreened. In this case, tickets cannot be refunded.

GENERAL EVENT TERMS

 • Organizers have the right to prohibit entrance –even in the case of ticket holders- to people which are under the influence of alcohol or drugs or carry dangerous or flammable objects.
 • The carrying or use of audiovisual means in the screening area is prohibited –for videotaping, photographing or tape recording of the event, or part of it. The ticket holder hereby accepts the possibility of having their personal items checked in the context of the aforementioned prohibitions.
 • Regarding photographing and/or videotaping the event, crowd members that are recorded and appear on film will have no right to object to the company in charge of photography/videotaping or the organizers.
 • The organizers hold no responsibility for any crowd quarrels, damages or loss of personal belongings of the viewers in the screening areas.
 • The crowd is obliged to abide by the indications of the security staff and the organizer in safety matters.
 • The organizers reserve the right to change the screening timetable.
 • Entrance to a screening signifies unreserved acceptance to the events’ terms.

Εισιτήρια

Η γενική είσοδος για τις προβολές του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος είναι 5€, και 3€ για φοιτητές, ανέργους και άτομα άνω των 65 ετών. Για τη δική σας διευκόλυνση, υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής κράτησης θέσεων, από τις 21/08 έως τις 27/08, κάθε μέρα από τις 10:00 μέχρι τις 19:00, με ένα τηλεφώνημα στα: 6971969022 ή 6977449028. Η κράτηση ισχύει μέχρι και 5 λεπτά πριν την έναρξη της προβολής. Με το απόκομμα του κάθε εισιτηρίου μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν ένα δροσιστικό μηλίτη Μηλοκλέφτη από το bar της προβολής.


*Η είσοδος στις προβολές του Τμήματος Παράλληλων Προβολών είναι ελεύθερη

ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 • H γενική είσοδος για τις προβολές του Διαγωνιστικού Τμήματος είναι 5€.
 • Μειωμένο εισιτήριο 3€ δικαιούνται φοιτητές, άνεργοι και άτομα άνω των 65 ετών, με την επιτόπου επίδειξη του ανάλογου αποδεικτικού (πάσο, κάρτα ανεργίας, ταυτότητα).
 • Σε ό,τι αφορά τα ΑμεΑ, η είσοδος είναι δωρεάν με την επίδειξη σχετικού πιστοποιητικού. Άτομα με κινησιακές δυσκολίες μπορούν να φιλοξενηθούν μόνο στην ταράτσα Τ3.
 • Οι Παράλληλες Προβολές έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
 • Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα εισιτηρίων για το σύνολο των προβολών.
 • Δεν ισχύουν εκπτώσεις που αφορούν άλλες ειδικές ομάδες.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 • Μπορούν να γίνουν για όλες τις προβολές του Διαγωνιστικού Τμήματος από τις 10:00 έως τις 19:00 στα τηλέφωνα 6971969022 και 6977449028.
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα κρατήσεων για τις Παράλληλες Προβολές.
 • Η κράτηση ισχύει μέχρι και 5’ πριν την έναρξη της προβολής.
 • Ο μέγιστος αριθμός θέσεων ανά κράτηση είναι 4 (τέσσερις).
 • Κάθε κράτηση αφορά μία ημέρα προβολής και μία συγκεκριμένη ταράτσα.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 • Το κάθε εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο, και μόνο για την ημέρα και την τοποθεσία προβολής.
 • Με την αγορά κάθε εισιτηρίου (πλήρους ή μειωμένου) προσφέρεται και ένας μηλίτης. Η κατοχή του εισιτηρίου δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του για οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί.
 • Ο αριθμός των διαθέσιμων μειωμένων εισιτηρίων σε κάθε χώρο προβολής είναι περιορισμένος.
 • Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων από τρίτους. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των διοργανωτών μπορεί να ακυρωθούν.
 • Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά με μετρητά, μιας και οι ταράτσες δεν διαθέτουν POS.
 • Τα μειωμένα εισιτήρια εκδίδονται με επιτόπου επίδειξη του ανάλογου αποδεικτικού (πάσο, κάρτα ανεργίας, ταυτότητα).
 • Δεν υπάρχει δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων. Η αγορά για την προβολή της κάθε ταράτσας γίνεται από τον αντίστοιχο χώρο την ημέρα προβολής, από τις 20:30 έως τη λήξη της εκάστοτε προβολής.
 • Δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής εισιτηρίου για προβολή σε άλλη ταράτσα ή άλλη ημερομηνία.
 • Το εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα κατά την αποχώρηση του κατόχου από την ταράτσα κατά την διάρκεια της προβολής.
 • Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της προβολής, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται επιτόπου. Ο θεατής αποδέχεται ότι οι διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του που τυχόν προκύπτει από τη ματαίωση της προβολής.
 • Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της προβολής για λόγους ανωτέρας βίας, σαρανταπέντε (45) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξή της, αυτή θα θεωρείται ολοκληρωμένη και δε θα επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 • Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν την είσοδο -ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου- σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών ή φέρουν επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα.
 • Απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο της προβολής -για βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση ή μαγνητοφώνηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής. Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα στο πλαίσιο των παραπάνω απαγορεύσεων.
 • Σε ό,τι αφορά τη φωτογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση μέρους της διοργάνωσης, τα μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται στις λήψεις δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση ή τους διοργανωτές.
 • Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ θεατών, ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των θεατών στο χώρο της προβολής.
 • Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων της διοργάνωσης για θέματα ασφαλείας.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος των προβολών.
 • Η είσοδος του θεατή στην προβολή σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διοργάνωσης.